Skip to main content

turkish hijab turbanli sikdim kan?tli

KANI

Slm sevgili arkada?lar sizlere ba??mdan geçen gerçek ve ibret verici bir hikaye yazmak istiyorum inanan inan?r inanmayan inanmaz. Ben 30 ya??nda 8 ay önce evlenmi? biriyim. Akraba arac?l??? ile e?imle tan??t?k aylarca konu?tuk ni?anland?k ve evlendik. Ilk bulu?mam?zda e?imin kendinden 3 ya? küçük olan evli k?z karde?i vard? yan?m?zda bizi ba?ba?a b?rakt? gitti. Bald?z?m?n ismi arzu e?imin ismi burcu. Arzunun kocas?n? tek nisanda gördüm sadece ho? pe? muhabbetimiz. Ni?andan sonra arzunun e?i eve misafirli?e davet etti i?im yüzünden gidemedim memlekete gelince ilk f?rsatta gelece?imi söyledim.

Ama nasip olmad? geçen y?l nisan ay?nda i? kazas?nda öldü. Cenaze için memlekete geldim balz?ma ba? sa?l??? vs onu yanl?z b?rakmay?p yard?mc? olduk ni?anl?mla. Ni?anl?yken ni?anl?m bald?z?m?n yan?nda kald? göz kulak oldu. Nede olsa genç ve güzeldi ve üstelik dul kalm??t?. Aradan aylar geçtikçe onlar?n yan?na gidiyorum hem bald?z?m? hem ni?anl?m? görüyordum. Neyse evlendikten bir hafta sonra bald?z?m? yan?m?za ça??rd?k geldi. 2 ya??ndada o?lu vard?. Günler aylar? kovalad? ve bende bald?z?ma kar?? ilgi ba?lad?.

E?imle ne zaman kavga etsek hep o bana teselli veriyordu. Birgün kay?npederimin önerisiyle büyük ev bulup ayn? eve geçmeye karar verdik. Bald?z?mla dublex bir ev bulduk. Iki katk? 8 odal? tek banyo ve tek mutfak vard? yani art?k tek aile olmu?tuk. Evleri ta??ma yerle?tirme tela?? bitince e?ime bir ak?am içelim kar??l?kl? arzuda içermi diye sordum bilmem birde sen sor dedi.

Arzuya sordum siz içersiniz ben e?lik ederim dedi bende sende içmezsen bizde içmeyiz dedim.

Tamam dedi. Ak?am olunca iyi ve büyük bir ?i?e ?arap ald?m bal?k pi?irdiler iki karde? ve oturduk içmeye. E?im içkiye dayanamaz iki kadehte kendinden geçti. Bald?z?m?n ne kadar konu?mas? de?i?tiysede yinede akl? yerindeydi. E?imi ç?kard?m üst kata odam?za giderken bald?z?ma bekle geliyorum dedim. E?imi yat?rd?m üzerini ç?kard?m ve geri döndüm. Bald?z?m sigara yakm?? alkolün etkisiyle gülüyor kahkaha at?yordu. Biraz daha oturduk ona içermi??n dolduray?mm? diye sordum hay?r yeterli dedikçede ?srarla iki kadeh daha icirdim.

Içimde o ana kadar hiç bir kötülük geçmemi?ti ve halen geçmiyordu. Dedim arzu haydi kalkal?m sabah toplar?z buray? dedim kalkmas? için tuttum sar?ld?m koltuklad?m ayakta zor duruydu. Kusmak istiyorum çok kötüyüm deyince onu odas?na de?il alt kattaki lavaboya götürdüm. Elini yüzünü y?kad?m halen kendinde de?ildi. Arzu istersen so?uk du? al iyi gelir m???l m???luyursun dedim gerek yok iyiyim dedi bende olmaz öyle ?ey seni bu halde b?rakamam deyip du? almas?na ikna ettim. O an bile akl?mdan kötülük geçmiyordu.

Banyo üst katta bizim yatak odam?z?n kenar?ndayd?. Arzunun yatak odas? ise üst kata ç?kan ah?ap merdivenlerin dibindeydi. Arzuyu banyoya sokup ç?kt?m e?imi bakmak için yatak odam?za girdim. E?im çoktan uyumu? dünyadan haberi yoktu biraz bekledikten sonra banyoya yöneldim arzunun i?i bitmismi diye kap?n?n önüne geldi?imde kap?n?n tam kapanmad???n? fark ettim. Gizlice içeri göz att?m arzunun s?rt? dönük du? al?yordu. Ilk kez arzuyu ç?r?lç?plak görmü?tüm sanki kafamdan a?a?? ?l?k su döküldü. Kendimi toparlad?m kap?ya t?klad?m i?in çokmu can?m seni bekliyorum deyince geliyorum bekle dedi.

Banyodan ç?kt? ve üzerine bornoz giymi?ti. Bornozun alt?nda bir?ey olup olmad???n? bilmiyordum.. Arzuyu tekrar koltuklad?m ve merdivenlerden yava? yava? indirip odas?na sokup yata??na yat?rd?m. Üzerine incecik bir yorgan öptüm ve oturma odas?na girdim. Beni tarifi imkans?z bir heyecan sarm??t?. Bald?z?m?n vücudun sadece bir k?sm?n? görmü?tüm o bile beni tahrik etmeye yetti. Bembeyaz tenli 1. 65 boylar?nda fizi?i düzgün beline kadar inen simsiyah saçlar? vard?.. Ne yapsam ne etsem diyesigara üstüne sigara yakt?m aradan yar?m saat geçti kalkt?m yukar? e?imi bakmaya gittim.

E?im halen m???l m???l uyuyordu. A?a?? indim arzunun yatak odas?n?n kap?s?na vard?m yava?ça kap?y? açt?m ????? yakt?m. Güya arzuyu kontrole gelmi?cesine yata?a yakla?t?m ayn? b?rakt???m gibi yat?yordu. K?s?k bir sesle arzu iyimisin nas?l hissediyorsun kendini dedimsede hiç tepki yoktu. S?rt? kap?ya dönük yan yat?yordu. Onun o kendinden geçmi? hali beni dahada tahrik etmi?ti. Yava?ça sokuldum ve yorgan? yava? yava? a?a?? çektim bel hizas?na kadar indim o an sanki arzu uyand? sand?m hemen odadan ç?kt?m.

Kap? halen aç?kt? ve ???k yan?yordu. Odada sigara içtim. Tekrar arzunun odas?na girdim amac?m üzerini öptüm ç?kmakt? ama onu s?rt üstü döndü?ünü görünce dayanamad?m art?k. Yava?ça yata??n yan?na sokuldum dizlerimin üstüne çöktüm. heyecandan elim vücudum zang?r zang?r titriyordu. Uzand?m bornozunu ipini çözdüm ve yava? yava? açt?m. Art?k tüm vücudu ç?r?lç?plak sereserpe önümdeki yemek gibi beni bekliyordu. Gö?üsleri iri ve dimdikti. Yava?ça dokundum ok?amaya ba?lad?m heyecandan ellerim titriyordu. Ben ok?ad?kça hiç tepki yoktu ve bu bana dahada hevecan veriyordu.

I????n yan?k olmas? i?imi dahada kolayla?t?r?yordu. Sol baca??n? tuttum yava?ça ay?rd?m sonra birazda sa? baca??ndan tutum. Art?k bald?z?m?n 13 ayd?r yarak deymeyen am?n? görebiliyordum. Küçücüktü sanki bakire gibiydi. Yalamak istedim o pozisyonda zordu. Kalkt?m ayaklar?n?n oldu?u yerden yakla?t?m kollar?m? bacaklar?n?n alt?ndan sokup gö?üslerini ok?amaya ba?lad?m. Sonra sa? elimle am?n?n dudaklar?n? ay?rd?m iç dudaklar?n? yalay?p emmeye ba?lad?m. Art?k arzunun uyan?p uyanmamas? önemli de?ildi gözüm döndü. Am?n? öyle somururcas?na yal?yorum emiyorum adeta uyans?n istiyordum fakat uyanmad?.

Yalamay? b?rak?p göbe?ine do?ru öpmeye ba?lad?m öpe öpe gö?üslerine ordan boynuna ve dudaklar?na geldim. Sikimi am?n?n dudaklar? aras?nda f?rça misali yukar? a?a?? sürtüyor bir yandandan dudaklar?n? yal?yordum. Am? öyle sulanm??t? ki içeri girmesi an meselesiydi. Sikimi deli?e dayadim yava?ça ba??n? soktum. O kadar s?cak ve suluyduki beni dahada tahrik ediyordu. ba??yla git gel yapt?ktan sonra yava? yava? içeri köküne kadar soktum. Anlat?lmaz bir?eydi dar ve s?cac?k bir o kadarda suluydu. Gidip gelmelerim h?zland?kça bald?z?m?nda tepki verdi?ini hissettim.

Ben h?zland?kça kalças?n? oynatmaya ba?lad?. Bir ara gözlerini aralad? tekrar geri kapay?nca ben ayn? tempo devam ettim. Nas?l olsa olan oldu deyip bacaklar?n? omuzuma ald?m öyle h?zl? h?zl? köklüyordum bo?almam an meselesiydi. Ben vurdukça bald?z?mdan inlemeler ço?ald?. Art?k daha dayamad?m içine yanarda? misalipatlad?m. Epey sperm alt? içine. Sikimi ç?kard?m külotumla bald?z?m?n am?n?n döllerini sildim. Islak mendille gö?üslerini yalad???m yerleri temizledim. Bornozunu tekrar ba?lad?m yorgan?n? örtüp odadan ayr?ld?m oturma odas?nageçtim. Içimi art?k heyecan de?il korkusard?.

Ya anlay?p e?ime söylerse yada polise giderse millet içine ç?kamam diye kara kara dü?ünmeye ba?lad?m. E?imin yan?na uzand?m sabah herkesten önce ben kalkt?m. Bald?z?m?n uyan?nca anlay?p anlamayaca?? korkusu içimi sard?. Tv yi açt?m sigara içiyordum bald?z?m?n çocu?u a?lamaya ba?lad?. Anla??lan bald?z?m halen uyanmam??t?. Odalar?na gittim bald?z?m? uyand?rd?m çocuk a?l?yor arzu uyan saat 9 oldu dedim uyku ma?murlu?uyla bana bakt? çocu?u ona verdim odadan ç?kt?m. Çocu?un sesi kesilince bald?z?m oturma odas?na yan?ma geldi. Dün gece neler oldu deyince dilim tutuldu kekelemeye ba?lad?m.

Sarho? oldunuz arzu ikinizde s?z?p kald?n?z seni yata??na yat?rd?m hat?rlam?yormusun dedim deyince sadece bu kadarm? dedi k?zg?n bir ?ekilde. Evet dedim gitti. Üzerini giydi kahvalt? haz?rlamaya ba?lad? yan?na ça??rd?. Dediki dün gecenin aç?klamas?n? bekliyorum senden adam gibi anlat belki anlay?? gösteririm dedi. Korkudan yok dedim inkar ettim. Neyse aradan 3 gün geçti e?imin hastaneye gitmi?ti erkenden biz evdeydik. O 3 gün boyunca bald?z?mla aram?zda so?uk rüzgarlar esti. Üst kataterasa ç?kt?m sigara içmeye aradan bir kaç dakika sonra bald?z?m yan?ma geldi ve sigara istedi.

Sigaralar? içtik ve bana seninle bir?ey konu?aca??m dedi. O öyle deyince bende tabi benimde konu?mam gereken ?eyler var deyip içeri girdik. Misafir odas?nda ayak üstü konu?maya ba?lad?k. Bana dedi?i ilk söz do?ru söyle o gece bana ne yapt?n deyince bende anlatmaya ba?lad?m. Dedim arzu ikimizde sarho?tuk seni du?a soktum y?kand?n ondan sonra seni yata??na götürünce alkolün etkisiyle sevi?meye ba?lad?k deyince laf?m? kesti dedi ben uyuyormuydum uyan?km?yd?m deyince uyan?kt?n hatta beni sen soydun diye yalan konu?tum.

Nas?l geceydi diye sordu bende muhte?emdin dedim. Peki neden yalansöyledin bana anlamazm? sand?n içime bo?alm??s?n sabah uyand???mda bacakaram senin döllerinle doluydu dedi. Özür dilerim arzu korktum öyle olsun istemezdim dedim. Salak deyip surat?ma tokat att? ve a?a?? indi. Bende pe?inden indim ayaklar?na kapand?m. Arzu seni ben gerçekten seviyorum elimde olmayarak a??k oldum bazen bu yüzden kendimden nefret ediyorum ve seni çok seviyor çok k?skan?yorum diye a?larcas?na yalvar?yordum. Benim bu yakar??lar?m?n ard?n aya?a kalk dedi bende kalkt?m boynuna sar?ld?m lütfen affet beni arzu seni seviyorum dünya bir yana sen bir yana diye yakar?yorum.

Tam o esnada arzuda bana sar?larak bu yapt???m?z yanl?? ablam duysa ne olur rezil oluruz olamaz böyle ?ey dedi. Bende nerden duyacak elimizde dedim. Sonra oturduk dertle?meye ba?lad?k arzu a?l?yordu yaln?zl???n sahipsizli?in zor oldu?unu herkesin ilk f?rsatta yararlanaca??n? söylüyordu. Bende dedimki sahipsiz de?ilsin ablan?da senide korur kollar?m. Ikinizide hiç ay?rmad?m yine ay?rmam ne tür ihtiyac?n olunca bana söyle ben var?m deyince te?ekkürler iyiki vars?n?z deyipboynuma sar?ld?. Bende ona sar?ld?m bir kaç dakika öyle kald?k sonra dedim hadi sil gözlerini a?lama ben yan?nday?m deyip göz göze bak??t?k.

Ellerim kalçalar?ndan tutuyor onun elleride benim s?rt?mdayd?. O an ne olduysa dudak duda?a öpü?meye ba?lad?k. O kadar ate?li ve arzuluydu ki anlamam. Hemen orac?kta yatak vard? yata?a att?m ve kilotunu soydum yalamaya ba?lad?m. Sarho?ken o sulu am kat kat sulanm??t? biraz yalad?ktan sonra içine kökledim. Beni s?rt üstü yat?rd? üzerimde oturup kalkmaya ba?lad?. Ilk bo?almas? kendi oturup kalkarken oldu ikincisi ise 5 dakika sürmedi ayn? pozisyonda ben altan gidip geldim kas?larak bo?ald?. Sonra s?rt üstü yat?rd?m yata??n kenar?na çektim.

Benim ayaklar?m yerde onun bacaklar? belime sar?l? gidip gelmeye ba?lad?k. Içine bo?alabilirmiyim sak?ncas? varm? deyince rahat ol sipiral ile korunuyorum do?umdan sonra takt?rm??t?k deyince öyle köklemeye ba?lad?m ve am?n? y?rtarcas?na bo?ald?m. Kalkt?k üzerimiz? ba??m?z? düzelttik ve indik. Aradan e?im geldi zavall?n? hiçbir?eyden haberi yoktu. ?imdi ise her f?rsatta beraber oluyoruz ayn? evin içinde gizli.


Related Posts


No Comments found


Got a question or an opinion for this article? Share it with us!

Your email address will not be published. Required fields are marked *