Skip to main content

ceza

ALINTI

Osman o Pazartesi yine her hafta oldu?u gibi yak?n arkada?? Ahmet’in evine kar?s? Burcu’yu sikmeye gidiyordu. Hat?rlayamad??? kadar uzun süredir haftada iki gün Ahmet’in i?te oldu?u saatlerde kar?s?n? sikmeye gidiyordu.

Bugün de t?pk? di?er günler gibi olacakt?: eve gidecek, Ahmet’in ate?li kar?s?n? saatler boyunca hayvan gibi, öldüresiye sikecek, sonra da kendi evine geri dönüp hiçbir ?ey olmam?? gibi Ahmet’lere misafirli?e gitmeye haz?rlanacakt?. Burcu’yla bunu çok tahrik edici buluyorlard?. Gündüz Ahmet yokken kar?s?n? sikiyor, ak?ama da onlara aile dostu gibi ev oturmas?na gidiyordu.

Fakat bilmedi?i ?ey Burcu’nun bu sefer onun için farkl? planlar? oldu?uydu.

Burcu kap?y? her zamankine benzer bir k?l?kta açt?. Uzun, dalgal? siyah saçlar?n? tepesinde topuz yapm??; dudaklar?na da Osman’?n en çok sevdi?i bordo rujunu sürmü?tü. Bir de alt?nda dantelli beyaz g-stringi vard?. Bunun d???nda ç?r?lç?plakt?. Bembeyaz gerdan?, tam Osman’?n sevdi?i irilikteki diri gö?üsleri, piercing tak?l? göbek deli?i, sütun gibi bacaklar? ve o minicik emilesi, yalanas?, hatta sikilesi ayaklar? tamam?yla ortadayd?. 40 ya??nda olmas?na ra?men birçok 20’li?e ta? ç?kart?rd? Burcu; üstelik yataktaki marifetleri de cabas?.

Beni ç?plak kar??lad???na göre sabah Ahmet’le i?e gitmeden önce sevi?mi?ler diye dü?ündü Osman ve bu onu heyecanland?rd?. Nedenini bilmese de Burcu’yu kocas?ndan hemen sonra sikmek onu hep tahrik ediyordu.

Tam e?ilip dudaklar?na yap??acakken Burcu surat?nda ciddi bir ifadeyle s?rt?n? döndü ve

– Beni takip et. Halletmeni istedi?im bir i? var, dedi.

Ahmet de hiçbir ?ey sormadan onu takip etmeye ba?lad?. S?rt?n?n k?vr?mlar?n?, her ad?mda sallanan dolgun kalçalar?n? izleyerek ve siki kalkarak onun pe?inden yatak odas?na girdi.

?çeri girdi?inde gördü?ü kar??s?nda ?ok olmu?tu. Burcu’nun k?z? Ceyda yata??n yan?nda ayakta duruyordu. Üzerinde sadece beyaz transparan bir gecelik, alt?nda da am?n?n ?slak dudaklar?n? tam olarak kapatmayan bir külot vard?. Elleri arkadan ba?lanm?? öylece onlar?n gelmesini bekliyordu orada. Dipdiri, gencecik memeleri ve ?i?mi? uçlar? geceli?in içinden görülüyordu. Osman’?n akl? ba??ndan gitmi?ti. Ahmet’le Burcu’nun 21 ya??ndaki k?zlar?n? ilk gördü?ü andan itibaren sikmek istemi?ti; ama bunun olanakl? olabilece?ini hiç dü?ünmemi?ti. Bugün bu hayali gerçek olacakt? anla??lan.

– Geçen gün al??veri?ten döndü?ümde salonda Ceyda’y? kap?c?m?z Muarrem Efendiyle sevi?irken yakalad?m. Sanki ben yaraklar? onunla payla?m?yormu?um gibi arkamdan i? çeviriyordu.

Burcu’nun kocas?n? sadece kendisiyle aldatmad???n?; ayn? zamanda kap?c? ve apartmandaki birkaç kom?uyla da siki?ti?ini, hatta bazen ayn? anda siki?ti?ini zaten biliyordu. Ama onu ?a??rtan annesinin k?z?yla yarak payla?mas? meselesi olmu?tu. Ana-k?z ba?ka adamlarla m? sevi?iyorlard?? E?er öyleyse onun niye haberi yoktu ve neden onunla sevi?memi?lerdi? Gerçi bugün son dedi?i gerçekle?ecek gibi duruyordu.

– Zaten kar?? kom?u Faik Bey ve Muarrem Efendiyle sevi?irken yan?ma onu da al?yorum art?k. Ama han?mefendiye yetmemi? herhalde ki Muarrem Efendiyle arkamdan sevi?iyor. Adamca??z da yaz?k k?z? memnun edecem de bah?i? alacam diye her dedi?ini yap?yor.

Ohh bi de adama bah?i? mi veriyorlar diye dü?ündü. Gerçi Burcu’nun bu konu?mas?n?n tamamen önceden haz?rlanm?? bir mizansen oldu?u belliydi; ama rolünü oynarkenki ciddiyeti takdir edilesiydi. Bu arada Burcu’yla birlikte ba?ka adamlarla sevi?tiklerini de kesin olarak ö?renmi? oluyordu.

?çinde birazdan o ?ansl?lar?n aras?na girece?ine dair bir his vard?.

– ?imdi Osman Abisi benim senden istedi?im ?ey bu orospuyu cezaland?rman. Bunu asla unutamayaca?? gibi sik de annesinin arkas?ndan i? çevirmek neymi? anlas?n. Bacaklar? tutmayana kadar sik. ??in bitti?inde k?ç?n?n üstüne oturamas?n. Hadi aslan?m bunu yapsan yapsan sen yapars?n.

Gerçekten de Osman tek ba??na böyle bir k?z? ayakta duramayacak hale gelene kadar sikebilirdi, ki daha önce de yapm??t?. Siki yakla??k 25 santim uzunlu?undayd?; ama fazla kal?n de?ildi.

Sikinin ince ve uzun olmas? ona anal seks yaparken büyük kolayl?k sa?l?yordu. Kal?n olmad??? için canlar?n? çok fazla yakmadan hepsini köküne kadar kad?nlar?n götlerine sokmay? ba?arabiliyordu. Ama onun bu i? için biçilmi? kaftan olmas?n?n esas sebebi sikinin ebatlar? de?il, dayan?kl?l??? ve gücüydü. Gerçekten de bir dönem a??rl?k çal??m?? ve hala düzenli spor yapan birisi olarak ta?? s?ksa suyunu ç?kar?rd?. Sikti?i kad?nlar da bu gücünden kendi paylar?na dü?eni al?yorlard?. En önemlisi de siki bir kalkt?ktan sonra art arda en az iki posta dayan?rd?.

Bu sayede bir kad?n? bir seferde defalarce kez sikebilir ve bulutlar?n üzerine ç?karabilirdi.

Burcu’nun konu?mas? bitti?inde Osman’?n ?a?k?nl??? geçmi? ve rolünü benimseyip oynamaya karar vermi?ti. Herkesin bir rolü vard?: Ceyda cezaland?r?lmas? gereken suçlu, Osman onun cezaland?r?c?s?, Burcu ise hepsinin efendisiydi. Osman rolü gere?i sert olmas? gerekti?ini biliyordu ve bunda herhangi bir sorun görmüyordu. Zaten kad?nlar? vah?ice sikmeyi oldum olas? severdi. Üstelik bu tek tarafl? de?ildi herhalde ki bugüne kadar hayat?na giren her kad?n onunla seks yapmaya bay?lm??t?.

Kimsenin beklemedi?i bir h?z ve ?iddetle Ceyda’n?n saçlar?na as?ld?. Saçlar? beline kadar uzundu. Tam iste?im gibi, dedi kendi kendine; bir taraftan sikerken bir taraftan saçlar?na as?l?r?m. O saçlar?n? çekince k?z elinde olmadan hafif bir ç??l?k att?. Bunun üzerine

– Sus orospu! diye ba??r?p surat?na sert bir tokat att?.

Yedi?i tokattan sesi solu?u kesilince saç?ndan tutarak yata?a s?rtüstü f?rlatt?. Elleri arkadan kelepçeyle ba?l?, çaresiz bir ?ekilde yatakta k?vranan k?z?n gözlerinde büyük bir i?tah ve istek vard?.

Geceli?i aç?lm??, göbe?i ortaya ç?km??t?. Osman yata??n üstüne ç?karak k?za e?ildi ve tek hamlede k?z?n geceli?ini y?rt?p att?. Külotundan da ayn? ?ekilde kurtulduktan sonra k?z önünde ç?r?lç?plakt?. Dikkatini klitorisindeki halka ?eklindeki piercing çekti. Bunlar ailece seks manya??, diye dü?ündü ister istemez.

Terden s?r?ls?klam ve yap?? yap?? olmu? memelerine yumuldu. Önce hoyratça s?k?p ok?ad?ktan sonra ikisini de tek tek yalamaya ve ?s?rmaya ba?lad?. Bir süre bu ?ekilde k?z? alt?nda k?vrand?rd?ktan sonra pürüzsüz, tra?lanm?? kas?klar?na indi.

Am?ndan gelen koku ba? döndürücüydü. Diliyle klitorisi ve oradaki piercingle biraz oynad?ktan sonra a?z?n? am?na dayay?p emmeye ba?lad?. K?z bo?alman?n e?i?indeydi ve onun vantuz gibi a?z?na dayanamayarak bo?almaya ba?lad?. Osman da a?z?n? hiç çekmeden bütün zevk sular?n? içti. K?z?n bo?almas? durunca kafas?n? kald?r?p orta parma?? ve yüzük parma??n? am?na soktu. Hafif hafif sokup ç?kar?yor ve elini büyük bir ?iddetle titretiyordu. Tan?d??? hiçbir kad?n bu harekete kar?? koyamam??t?. Nitekim Ceyda’n?n durumu da çok farkl? olmad?.

K?sa süre sonra tekrar bo?almaya ba?lad?. Bu ya?ad??? hiçbir ?eye benzemiyordu. Sars?la sars?la bo?al?yor, biri bittikten sonra tekrar orgazm oluyordu. Hatta art?k bo?al?rken am sular? f?skiye gibi f??k?r?yor, Osman’?n üstünü ?slat?yordu. Hayat?nda böyle bir orgazm ya?amam??t?. Onun bildi?i sadece erkeklerin bo?al?rken s?v?lar?n? f??k?rtabilece?iydi; ama oluyordu i?te, t?pk? bir erke?in onun üstüne bo?almas? gibi o da Osman’?n üstüne bo?al?yordu.

Yakla??k be? dakika kadar devam ettikten sonra elini Ceyda’n?n am?ndan ç?kard?. Genelde bu kadar uzun süre yapmazd? bunu; ama bu seferki farkl? bir durumdu, Ceyda’n?n ayaklar?n? mutlaka yerden kesmeli ve Burcu’nun güvenini bo?a ç?karmamal?yd?.

Gerçi Burcu’nun dedi?i “ayaklar? tutmama” durumuna neredeyse ?imdiden ula?m??lard?; en az 3-4 kere orgazm olmu? ve bay?lacak hale gelmi?ti. Ama Osman daha cezaland?rmas?na daha ba?lamam??t? bile.

Yataktan kalk?p ti?örtünü ve pantolonunu çabucak ç?kard?. ?çine don giymedi?i için kaz?k gibi olmu? siki bir anda ortaya ç?km??t?. Onun o muhte?em sikini görünce Ceyda’n?n gözleri fal ta?? gibi aç?lm??t?; hayat?nda gördü?ü en büyük sikti. Ayn? zamanda içini büyük bir merak ve istek kaplam??t?. Fark?nda olmadan diliyle dudaklar?n? yalad?.

Bu hareketi Osman’? iyice tahrik etmi?ti. Büyük bir çabuklukla yata??n üzerine ç?k?p dizlerinin üzerinde k?z?n surat?na yakla?t?. ?imdi o kocaman siki neredeyse burnunun dibindeydi; sikinin üzerinde k?z?n nefesini hissediyordu. Hiç vakit kaybetmeden saçlar?na yap???p kafas?n? sikine do?ru kald?rd? ve kas?klar?na do?ru yap??t?rd?. Sikinin sadece yar?s? girmi?ti k?z?n küçücük a?z?na. Bu halde saç?ndan tutup kafas?n? ileri geri hareket ettiriyordu. Ama bu pozisyondan pek memnun kalmam??t?; ne kendisi ne de k?z rahatt? böyle. Gerçi k?z?n rahat olup olmamas? önemli de?ildi; ne de olsa o cezas? ne olursa olsun katlanacakt?.

Tabi bir taraftan da k?z? ne kadar sert sikerse, ne kadar zorlarsa; onun o kadar ho?una gidece?inin fark?ndayd?.

Önce k?z?n üzerinden kalkt? sonra da yataktan indi. Bacaklar?ndan tutup yata??n biraz a?a??s?na çekti. ?imdi kafas? yata??n ortas?na denk geliyordu. Ba??n?n alt?na bir yast?k koyup biraz yükseltti. Daha sonra tekrar yata??n üzerine ç?k?p kas?klar? kafas?n?n hizas?na gelecek ?ekilde k?z?n üzerine e?ildi. Bir taraftan da karyolan?n ba? k?sm?na elleriyle tutunmu? oradan destek al?yordu. Bu pozisyonda ??nav çeker gibi sikini i?tahla aç?lm?? o s?cac?k, darac?k a?za sokup ç?karmaya ba?lad?.

Bu ?ekilde sikinin tamam?na yak?n?n? k?z?n bo?az?na sokabiliyordu. Tabi bu k?z?n ö?ürmesine yol aç?yordu; ama bu Osman’?n sorunu de?ildi. O, giderek h?zlanan hareketlerle k?z?n a?z?n? sikiyordu.

Ceyda nefes almakta zorlan?yordu, a?z?ndan sürekli akan salyalarla bo?ulmak üzereydi. A?z?n?n sikilmesi asl?nda ho?una giderdi; ama bu sefer bunun bir an önce bitmesini, Osman’?n onu normal bir ?ekilde sikmesini istiyordu. Tabi e?er Osman herhangi birini “normal” sikilebilirse… ?ans?na bu siki? fazla sürmedi, bütün bu ya?ad?klar?ndan oldukça etkilenen Osman son bir hareketle sikini a?z?na dibine kadar sokarak bo?almaya ba?lad?.

Alev gibi s?cak döllerin ço?u direk midesine do?ru gidiyordu, yine de az bir k?sm? a?z?n?n kenarlar?ndan ta?m??t?.

Bu ön-bo?alma fasl? bitince Osman esas siki? için üzerinden kalkt?. Genelde çabuk ve küçük bir bo?almadan sonra as?l orgazm?n? ya?ard?. Gerçekten de Ceyda’n?n üzerinden kalkt???nda siki milim inmemi?ti. Bunu görünce k?z hayretler içerisin kald?; k?rk y?l dü?ünse böyle bir ?ey olabilece?i akl?na gelmezdi. Bugüne kadar sevi?ti?i herkesin siki bo?ald?ktan sonra inmeye ba?lam??, yeniden kalkmalar? için vakit gerekmi?ti.

Ama unutmamal?yd? ki bu erkeklerin hiçbiri bu adam de?ildi.

Osman’?n – Yut onlar? orospu! Komutunu duyar duymaz a?z?n?n içinde kalan spermleri yuttu. Daha sonra Osman kafas?n?n alt?ndaki yast??? çekip kenara att? ve k?z? da belinden tuttu?u gibi yüzükoyun çevirdi. Daha sonra yast??? göbe?inin alt?na koyarak k?ç?n?n havaya kalkmas?n? sa?lad?. Götünü sikecekti, sadece götünü. Her ne kadar o alev alev yanan enfes am? da sikmek istese de önceli?i k?z? cezaland?rmakt?; rolüne uygun davranmal?yd?.

Ortal??a bak?n?rken Burcu’nun bu i? için yata??n kenar?na koyarak haz?r etti?i kayganla?t?r?c?y? gördü. Hemen al?p avucuna bolca s?k?p di?er elinin parmaklar?na iyice sürdü. ?yice kayganla?an parmaklar?n? teker teker götüne sokup ç?karmaya ba?lad?. Götü büyük ölçüde dard?, herhalde oradan fazla sikilmemi?ti. Az bir u?ra?tan sonra art?k üç parma??n? rahatça sokup ç?karabiliyordu bu enfes göte. Bunun üzerine avucuna bolca kayganla?t?r?c? s?k?p sikine iyice yedirdi. Bu kadar fazla kullanmas?n?n sebebi k?z?n can?n?n ac?mas?n? önlemek de?il, bir hamlede sikinin hepsini sokabilmek içindi.

Oldukça iddial? bir denemeydi bu; o kadar uzun bir siki, bakire say?labilecek bir göte ilk seferde tamamen sokabilmek pek kolay olmazd?. Ama o bunu kafas?na koymu?tu; bugün kendini sertlikte a?maya niyetliydi.

Bu dü?üncelerle k?z?n üzerine biraz e?ilip sikinin ba??n? onu heyecanla bekleyen göt deli?ine dayad?. Bir eliyle sikini kökünden tutarken di?eriyle de kalçalar?n? iki yana ay?rmaya çal???yordu. En sonunda derin bir nefes al?p sikini tüm gücüyle k?z?n götüne soktu. Sürdü?ü kayganla?t?r?c?lar onun güçlü darbesiyle birle?ince i?e yaram??, ta?aklar? k?z?n v?c?k v?c?k am dudaklar?yla birle?mi?ti.

O kadar ?iddetli bir darbeydi ki k?z resmen yata??n içine bir 30 santim gömülmü?tü. Ac? dolu ç??l??? yorgan?n içinde bo?ulmu? olmas?na ra?men yine de oday? ç?nlatm??t?.

Adam?n, o e?ek siki gibi sikin hepsini götüne bir seferde gömece?ini hiç dü?ünmemi?ti. Bunu yapmamas?n?n sebebi Ceyda’y? dü?ünmesi de?il, yapamayacak olmas?yd?. Ama büyük bir h?rsla saplam??t? sikini, sanki ondan intikam al?r gibi. Neye u?rad???n? ?a??rm??t?, a?z?n? sikerken götünden sikilmeyi tercih ederdi. Fakat bu ilk darbede tercihinin do?rulu?undan ?üphe etti.

Gerçi yapabilece?i hiçbir ?ey yoktu, sadece adam?n alt?nda çaresizce duruyordu. Annesiyle birlikte ona ne isterseler yapacaklard?. Bu ise asl?nda ne kadar korkutucu duruyor olursa olsun Ceyda’y? acayip tahrik ediyordu. Hayat?nda hep böyle sikilmek istemi?ti: tecavüze u?rar gibi!

Normalde Osman sikinin tamam?n? soktuktan sonra kad?n?n götünün al??abilmesi, böylece de en az onun kadar zevk alabilmesi için hareket etmeden bir süre beklerdi. Ama bu sefer di?erlerinden daha farkl?yd?. Kafas?n? elleriyle yata?a bast?r?rken h?rsla sikmeye ba?lad? o sikinin etraf?n? kadifemsi duvarlar?yla saran götü.

Her seferinde sikini yar?s?na kadar ç?kar?p tekrar sokuyor, nefes nefese hayvani bir ?ekilde sikiyordu k?z?. Oda k?z?n bo?uk ç??l?klar? ve her soku?unda am?na çarpan ta?aklar?n?n ç?kard??? seslerle dolmu?tu. Bu inan?lmaz tempolu ve vah?i siki? k?z? acayip h?rpal?yordu. Bu ise Osman’?n ald??? zevkin artmas?na neden oluyordu.

15 dakika kadar böyle siktikten sonra bo?almak üzere oldu?unu farkedip k?z?n götünden ç?kt? ve k?z? arkas?nda bileklerinden kelepçelenmi? duran kollar?ndan tutup yataktan kald?rd?. Kendisi biraz geri çekildi ve k?z? da yata??n kenar?na yere oturtup s?rt?n? yata?a dayad?.

K?z ter su içinde kalm?? ve soluk solu?a Osman’?n s?vazlad??? sikinden f??k?racak spermleri bekliyordu. Fazla beklemesine gerek kalmad? ve sanki biraz önce bo?almam??cas?na koyu k?vaml? döllerin ilk partisi büyük bir tazyikle yana??na çarpt?. ?kincisi kapatmaya f?rsat bulamad??? gözünün içine, üçüncüsü saçlar?n?n üzerine, dördüncüsü ve be?incisi çenesine, alt?nc?s? ve yedincisi de memelerine geldi. En sonunda biraz daha yakla??p sikini dibinden ba??na kadar s?vazlay?p son döl damlas?n? da aln?na sürdü.

Ceyda bu siki?in ve döl banyosunun etkisinden kurtulamam??ken Osman onu tekrar kollar?ndan tutup yata?a f?rlatt?.

Bu s?rada Ceyda onun sikinin hala dimdik oldu?unu görüp ?ok geçirdi. Adam tam bir siki? makinesiydi! Yata?a ç?k?p dizlerinin alt?ndan tuttu?u bacaklar?n? havaya kald?rd?. Bir eliyle iki ayak bile?ini birden tutup di?er eliyle de sikini götüne yerle?tiriyordu.

?imdi a??r a??r sikiyordu k?z?. Öncekinden de daha sert bir siki? için temposunu dü?ürüp güç toplamaya çal???yordu. Art?k k?z?n götü de al??m??, tempoyla uyumlu bir ?ekilde inliyordu. Yeterince dinlendi?ini dü?ündü?ünde k?z?n bacaklar?n? aniden iki yana açt?.

O kadar sert yapm??t? ki bunu k?z ac?dan ç??l?k att?. Bu pozisyonda h?zlanmaya ba?lad?; o h?zland?kça k?z?n yumu?ak inlemeleri kulak t?rmalayan ç??l?klara dönü?üyordu. Daha sonra k?z?n bacaklar?n? diz kapaklar? memelerine yap??acak ?ekilde bast?r?p k?z?n üzerine aband?. ?imdi onu h?zla sikmekle kalm?yor, vücudunun a??rl???yla da eziyordu.

K?z her darbede sikiyle birlikte gövdesini de hissediyor, nefesi kesiliyordu. Ç??l?k atacak hali bile kalmam??t?. Hunharca sikiliyordu. Ve Osman’?n onun surat?na o kadar yak?n olmas?na ra?men onu öpmeye te?ebbüs etmeyi?i orada sadece sikilmek için var oldu?unu hissetmesine yol aç?yordu.

Bu ise onu inan?lmaz tahrik ediyordu. Daha fazla dayanamay?p orgazm olmaya ba?lad?. O bo?al?rken daralan götü içine girip ç?kan siki s?k? s?k?ya kavr?yor; ç?karken olu?an vakum etkisini artt?r?yordu. Böylece Osman sikini her geri çekti?inde Ceyda’n?n içi tam anlam?yla bo?al?yordu. Ya?ad??? haz o kadar yo?undu ki bir daha bo?almaya ba?lad?, o bitince bir daha, bir daha… art?k art arda bo?al?yordu.

Ceyda’n?n alt?nda art arda orgazm olmas? Osman’?n h?z?n? daha da artt?rmas?na neden olmu?tu.

Sürekli daralan götü sikini s?ms?k? kavr?yor d??ar? b?rakm?yordu. Ama o buna ra?men temposunu artt?rarak sikmeyi sürdürüyordu.

Bu pozisyonda Ceyda’y? yeterince ha?at etti?ine karar verince Osman üzerinden kalkt?. Bayg?n gözlerle ona bakan k?z? belinden tuttu?u gibi yatakta ters çevirdi ve elleriyle dizlerinin üstünde durmas?n? sa?lad?. Daha sonra omuzlar?ndan yata?a do?ru bast?rarak sadece k?ç?n? havada b?rakt?. Yata??n üzerine ç?k?p hafif yan dönerek bir aya??yla k?z?n kafas?na bast?r?r ?ekilde sikini götüne saplad?. Büyük bir güçle sikiyor, k?z? resmen yata?a çiviliyordu.

Ceyda b?rak böyle bir pozisyonda sikilmeyi böyle bir pozisyonun mümkün olabilece?ini bile bilmiyordu. Ama oluyordu i?te; bu hayvan herif onu bu ?ekilde a?a??l?k bir orospu gibi sikiyordu. Ç??l?k atmay? b?rak, nefes almay? zor ba?ar?yordu ve bu a?a??lay?c? durum onu yine tahrik ediyordu.

Osman daha sonra sikini k?z?n götünden ç?kar?p aya??n? kafas?ndan çekti ve böylece k?z rahat rahat nefes alabildi. Daha sonra sikini dibinden hafif e?erek k?z?n götüne bir hamlede gömdü.

Sonra tamamen ç?kard? ve yine dibine kadar saplad?. Her seferinde k?z?n ç??l??? kulaklar?n? ç?nlat?yordu. Bundan da hayvani bir zevk al?yordu. Bunu böyle yakla??k 10 kere yapt?ktan sonra k?z? normal sikmeye ba?lad?. H?zla, bütün gücüyle sikiyor; k?z? alt?nda inletiyordu. Bir trombolinin üzerinde gibiydiler her darbede iyice yata??n içine gömülüp daha sonra tekrar yukar? do?ru ç?k?yorlard?. Ve darbeler o kadar sertti ki; k?z her seferinde yata??n alt?ndaki tahta bazaya kafas?n? çarp?yordu. Bir eliyle k?z?n ellerindeki kelepçenin zincirine as?lm?? di?er eliyle de kalçalar?na ?aplak at?yordu.

O kadar ?iddetli vuruyordu ki iki seferden sonra k?z?n o süt beyaz? kalçalar? k?pk?rm?z? olmu?tu.

Bu ?ekilde de?ersiz bir et parças?ym??ças?na, ne istedi?i önemsenmeden ve hatta s?rf can? yans?n diye sikilmek çok a?a??lay?c?yd?. Üç kuru?luk orospular bile daha fazla sayg? görürdü. Ama bu a?a??lanma ve insan yerine konmama durumu onun acayip ho?una gitmi?ti. Hayat?nda daha önce hiç böyle hissetmemi?ti. Ne biçim bir siki?, ne biçim bir adamd? bu böyle? Kafas?nda bu dü?ünceler, götünde de gördü?ü en büyük sikle daha fazla dayanamad? ve bo?almaya ba?lad?.

Sabahtan beri her bo?almas? hayat?n?n en ?iddetli bo?almas? olmu?tu neredeyse ve bu onlardan da daha ?iddetliydi.

K?z?n iyice daralan götü sikini resmen sa??yordu. Ba?kas? olsa hemen bo?al?rd? herhalde; ama Osman bo?almamak için herhangi bir çabada bulunmad??? gibi h?z?n? da artt?rmas?na ra?men onu bu ?ekilde bir 15 dakika daha sikti. En sonunda sikini köküne kadar saplay?p bo?almaya ba?lad?. Art arda f??k?ran döller durduktan sonra sikini ucunda son bir döl damlas?yla birlikte ç?kard? ve k?z?n üzerinden kalkt?.

O b?rak?nca Ceyda yata??n üstünde yana devrildi. K?p?rdayacak hali kalmam??t? ve götünden s?zan Osman’?n döllerinin yata?a döküldü?ünü hissediyordu. En sonunda onu kollar?ndan tutup yere f?rlatt? Osman. Kendi ba??na kalkamayaca??n? anlay?nca da yine kollar?ndan tutarak aya?a kald?rd?. Ama ba?? çok dönüyordu ve ya?ad?klar?n?n etkisiyle ayaklar? tutmaz hale gelmi?ti. Biraz sendeledikten sonra yere dü?tü. Elleri arkas?nda kelepçeli, yüzüstü yere dü?mü?, k?p?rdayam?yordu. Bu haline kahkahalarla güldüler. En sonunda Burcu ellerindeki kelepçeleri ç?kar?p onu banyoya götürdü.

Odaya geri dönünce de Osman’a salona gitmesini, kendisinin Ceyda’y? y?kay?p bir sonraki partiye haz?rlayaca??n? söyledi. Ç?r?lç?plak bir ?ekilde salona gidip ba? kö?eye oturan Osman, kendisi için haz?rlanm?? ?eylerden yiyip içerek ve televizyon seyrederek ana k?z? beklemeye ba?lad?.

Burcu ile Ceyda kap?n?n a?z?ndayd?lar. Ceyda’n?n üzerinde hiçbir ?ey yoktu; ama elleri yine arkas?nda kelepçeliydi ve 10-12 santim topuklu sandalet gibi üzeri aç?k ayakkab?lar giymi?ti. Bu haliyle çok seksiydi ve onu görür görmez Osman’?n siki kalkmaya ba?lam??t?.

Ceyda kaderine raz? bir kurbanl?k koyun gibi do?ruca Osman’a gitti. Ama onun bir kurbanl?ktan önemli bir fark? vard?: sadece kaderine raz? de?ildi, onu deli gibi istiyordu. O, önünde çaresizce dururken adam?n onu diledi?i gibi, hayvanca sikmesini istiyordu. Adam?n yan?na vard???nda onun koltukta istifini bozmadan oturdu?unu görünce yapmas? gerekeni anlad? ve kendini dizlerinin üstüne b?rakt?. Adam onun a?z?n? sikecekti. ?çini büyük bir korku kaplam??t?, geçen sefer neredeyse bo?ulacakt?. Bu sefer dayanabilecek miydi acaba?

Osman önce k?z?n o upuzun saçlar?n? a??r a??r eline dolad?.

Daha sonra sertçe çekerek k?z?n ac?dan ç??l?k atmak için a?z?n? açmas?n? sa?lad?. K?z?n a?z? aç?l?r aç?lmaz da neye u?rad???n? anlamadan o darac?k a?z?n? kaz?k gibi olmu? sikinin üzerine yap??t?rd?. K?z?n kafas?n?n h?zla a?a?? yukar? oynat?yor, sikini hiç hareket ettirmeden a?z?n? sikiyordu. Bu pozisyonda daha önceki gibi sikinin tamam?n? sokam?yordu bir türlü. Bu onu daha da h?rsland?rm??t?. Sürekli kafas?n? daha çok bast?r?yordu art?k. K?z ö?ürmekten ve a?z?nda biriken salyalar? d??ar? atmaya çal??maktan mahvolmu?tu. Bu ise Osman’? inan?lmaz tahrik ediyordu.

Uzun zamand?r kimseyi böyle sikememi?ti; çünkü k?z?n elleri kelepçeliydi ve bu yüzden istemsiz de olsa hiçbir kar?? koyma ?ans? olmuyordu.

Adam geçen sefer a?z?n? sikerken hayat?nda hiç bu kadar zorlanmad???n? dü?ünmü?tü Ceyda. Ama ?u anda ya?ad?klar?n?n yan?nda önceki sefer hiçbir ?eydi. Adam sanki kas?tl? olarak onu bo?mak ister gibiydi. Art?k kafas?n? oynatmay? b?rakm?? kas?klar?na do?ru bast?r?yordu sadece. Daha fazlas?n?n giremeyece?ini dü?ündü?ü o sik milim milim a?z?na giriyordu Ceyda’n?n. A?z? y?rt?lacak gibiydi, a?z?nda biriken salyalar? bir an önce tükürmek istiyordu.

Elleri de ba?l? oldu?u için sadece çaresizce ç?rp?n?yordu. Art?k burnu neredeyse kas?klar?na de?mek üzereydi; ama kendisi de ç?ld?rmak üzereydi, bir an önce bunun bitmesi için dua ediyordu. Ellerini kullanabilse belki kendini kurtarabilirdi; fakat bu halde adam onu direk bo?sa bile elinden bir ?ey gelmezdi. Çaresizce bekliyordu. Derken adam sonunda sikinin tamam?n? sokmay? ba?ard?, art?k burnu kas?klar?na yap??m?? nefes almas? zorla?m??t?. O anda adam hiç beklemedi?i bir ?ey yapt? ve kafas?na ayn? ?iddetle bast?r?rken bir eliyle de burnunu kapad?.

Art?k nefes alam?yordu. Ç?rp?n?yor, ayaklar?n? oynat?yor, kafas?n?n kurtarmaya çal???yordu; ama nafile. Adam onu Ceyda’ya y?llar gibi gelen birkaç saniye boyunca bu ?ekilde tuttuktan sonra b?rakt?.

– Hepsini ald?. Gerçekten de dedi?in kadar varm?? k?z?n haha.

– Ee kim yeti?tirdi onu.

K?z nefes nefese kalm??t?. Deri koltu?un her yeri k?z?n salyalar?yla ?slanm??t?. Osman aya?a kalkt? ve Ceyda’n?n saç?na as?l?p arkas?ndan çekerek yemek masas?na yöneldi. K?z o kadar halsiz dü?mü?tü ki aya?a kalkmaya f?rsat bulamam??, yerde ç??l?k ç??l??a sürükleniyordu.

En sonunda Osman onu masaya s?rtüstü yat?rd?. Boynu masan?n kenar?na denk geliyor böylece b?rak?nca kafas? a?a?? do?ru e?iliyordu. Bu ?ekilde dururken dudaklar? sanki masan?n yüksekli?i özel olarak ayarlanm?? gibi hemen Osman’?n sikinin hizas?nda kal?yordu. K?z ba??na gelece?i anlam?? a?z? aç?k bekliyordu. Osman birden sikini saplad? k?z?n bo?az?na. Bir yandan k?z?n a?z?n?n içinde gidip gelirken bir yandan da o gencecik memeleri hoyratça s?k??t?r?yordu. Bütün vah?ili?ine ra?men, titizlikle zanaatini sergileyen bir usta gibiydi: arada sikini ç?kar?p k?z?n kafas?n? yana çevirerek tükürmesini sa?l?yor daha sonra a?z?n? sikmeye tekrar kald??? yerden devam ediyordu.

A?z?ndan ç?kan salyalar yerçekiminin etkisiyle burnunun, gözlerinin içine giriyordu. Burnu t?kanm??, görü? alan? neredeyse s?f?rlanm??t?. E?er adam arada sikini ç?kar?p tükürmesine f?rsat vermese bo?ulurdu herhalde kendi tükürü?ünde. Nas?l bir adamd? bu böyle? Bir taraftan onu insanl?ktan ç?km?? gibi sikiyor, bir taraftan gayet kontrollü ?ekilde periyodik olarak onun tükürmesini sa?l?yordu. ?u anda bu kadar kendinden geçmi?ken bile bunu nas?l ak?l edebiliyordu? ??i kad?nlar? beyinleri spermleriyle birlikte bütün deliklerinden akana kadar sikmek miydi yoksa? Bu i? için mi para al?yordu? Profesyonel sikici miydi? Jigolo demek hakaret olurdu herhalde, olsa olsa profesyonel sikici olurdu bu adam.

Bunlar? dü?ünmek Ceyda’y? orgazma yakla?t?rm??t?. Kendine inanam?yordu. Bir taraftan bo?ulmamaya çal???rken nas?l bo?alabilirdi bir insan? Tam o anda adam sikini ç?kar?p Ceyda’n?n surat?na bo?almaya ba?lad?. Spermleri burun deliklerinin, kapatamad??? gözlerinin içine giriyor; kendi salyalar?yla kar??arak yak?yordu. Tam bu s?rada bo?almaya ba?lad?. Masan?n üstünde k?vran?yor, ç??l?k ç??l??a orgazm oluyordu.

Osman k?z? masan?n üstünde yüzükoyun çevirmi?ti ?imdi. Ama kafas?n?n konumu de?i?memi? hala sikinin önündeydi. K?z?n ayaklar?n? s?rt?na do?ru çekti ve ellerindeki kelepçenin zincirini ayakkab?lar?n topuklar?na takt?; böylece k?z ayaklar?n? b?raksa bile normal haline gelme ihtimali yoktu.

Muhtemelen bacaklar?n?n ac?s?ndan ötürü can? yan?yordu; bu da Osman’? h?rsland?rm??t?. Saç?na as?l?p milim inmemi? sikini bo?az?na kökledi. Sikinin tamam?na yak?n? sokuyor k?z? bo?ulacak hale getiriyordu. Bu sefer tükürmesine f?rsat da vermeden ac?mas?zca sikiyordu. K?z?n ?ans?na bu ?ekilde biraz siktikten sonra sikini ç?kar?p k?z? masada ters çevirdi. ?imdi k?z?n götü ondan taraftayd?. Burcu’nun olacaklar? anlay?p uzatt??? anahtarla k?z?n ellerini çözdü. Bu kad?na hayrand?: özellikle onun o her ?eyi önceden kestirebilme yetene?ine. K?z?n götünü havaya dikti.

K?z ba??na gelecekleri anlam?? elleriyle götünü iki yana açm??t?.

– Aferin, bu i?i biliyorsun!

Ceyda büyük bir heyecan ve korkuyla kaderini bekliyordu. ?imdi o hayvani sik vah?ice götüne girecekti. Bu sefer nas?l olacakt? acaba? Tecrübelerine göre öncekinden daha sert olacakt? kesinlikle. Korkmakla beraber heyecanlanm??t?. Adam da sanki onun bu dü?üncelerle bo?u?mas?n? ister gibi masan?n üstüne ç?km?? bekliyordu. Biraz daha beklerse adam, bo?alacakt? neredeyse. ?çinden sik beni diye ba??rmak geçiyordu; ama cezal? olarak konu?mas? yasakt?, bu kurala uymal?yd?.

En sonunda adam onun salyalar?yla ?slanm?? sikini bir hamlede götüne soktu. Daha sonra ç?kar?p tekrar soktu. Tekrar tekrar tekrar… Bu ?ekilde Ceyda’n?n götünü mahvediyor, onu ç??l?k ç??l??a b?rak?yordu. Ac? dayan?lmazd?; ama bu adam onu sikerken en büyük ac? bile orgazm kayna??yd? Ceyda için. Nitekim adam sikini dibine kadar saplad??? bir s?rada bo?almaya ba?lad?. Sars?la sars?la bo?al?yor, ac? ç??l?klar?yla zevk ç??l?klar? birbirine kar???yordu. Ne hale gelmi?ti Ceyda? Ne hale getirmi?ti bu adam onu?

K?z bo?almaya ba?lay?nca Osman götünü sikini ç?karmadan sikmeye ba?lam??t?.

Bir aya??yla k?z?n kafas?na bast?r?yor, vah?ice sikiyordu onu. Bu s?rada Burcu geldi yan?na. Beline takma bir yarak takm??t?. Bunun üzerine Osman sikini ç?kar?p kenara çekildi. Burcu masan?n üzerine ç?k?p takma yara?? iyice kayganla?t?rd?ktan sonra k?z?n?n götüne saplad?. Neredeyse Osman’dan daha sert sikiyordu. O kadar ki, bir gören olsa öz k?z?n? de?il ba? dü?man?n? sikiyor derdi. Biraz onu izledikten sonra Osman arkas?na yana??p sikini Burcu’nun götüne saplad?. Her darbesinde Burcu öne gidiyor, dibine kadar k?z?n?n götüne giriyordu.

Bir süre böyle siki?tikten sonra Burcu Ceyda’n?n götünden ç?kt?, bunun üzerine Osman da onun götünden ç?k?p kenara geçti. Burcu k?z?n?n saç?na yap???p onu salonun ortas?na do?ru sürekledi. Kendisi yere uzan?p k?z?n? üzerine çekti ve belindeki yara?? k?z?n am?na soktu. ?imdi durmu? Osman’? bekliyorlard?. Osman da onlar? fazla bekletmeyip k?z?n götüne girdi. Bu ?ekilde k?z? pompalamaya ba?lad?lar. Birisi ç?karken birisi giriyordu. ?lk defa böyle bir ?ey yapmalar?na ra?men sanki yüzlerce kez yapm?? gibiydiler.

Muazzam bir senkron tutturmu?lard?. Bu tempoya daha fazla dayanamayan Ceyda deli gibi bo?almaya ba?lad?.

Epey bir süre daha kendilerinden geçmi? gibi sikmeye devam ettiler k?z?. O da bu s?rada devaml? orgazm oluyordu. Osman bir ara Burcu’nun da bo?almaya ba?lad???n? farketti; sanki sikilen oymu?cas?na. Daha sonra k?z?n götünden ç?k?p k?z? yerde dizleriyle ellerinin üzerinde bekler hale getirdi. Bunun üzerine Burcu k?z?n götüne girip Osman’? bekledi. O da Burcu’nun götüne girince siki? tekrar ba?lad?.

Adam onun götüne ne kadar sert girerse annesi de Ceyda’n?n götüne o kadar sert giriyordu darbenin etkisiyle. Bir yandan da parmaklar?n? k?z?n?n am?na sokmu? ona masaj yap?yordu. K?sa süre sonra götündeki takma yara??n ve annesinin parmaklar?n?n etkisiyle bo?almaya ba?lad? Ceyda. Annesi götünün darald???n? bildi?i için, parçalamak istercesine daha h?zl? girip ç?k?yordu götüne. Öyle ki adam onun temposuna yeti?mekte zorlan?yordu neredeyse. Annem erkek olsa en az bu adam kadar muhte?em bir sikici olurdu diye dü?ündü.

Tam bu s?rada adam sikini sonuna kadar annesinin götüne saplay?p durdu; tabi annesi de onun götüne saplam??t? sonuna kadar. Bo?al?yordu adam. O muhte?em dölleri annesinin götüne doluyordu. Annesinin götünün yerinde kendi götünün olmas?n? çok isterdi. O s?cakl??? hissedebilmek, o doluluk duygusunu ya?ayabilmek.

Adam i?i bitince ç?kt? annesinin götünden. O ise Ceyda’y? s?rt üstü yat?r?p, götünü surat?na yakla?t?rd?. Neredeyse kafas?n?n üstüne oturuyordu ?imdi. Ceyda görevini anlam??t?. Kad?n?n o yedi?i yaraktan sonra tam kapanmam?? götüne hafif hafif dil darbeleri atmaya ba?lad?.

O da bir yandan ?k?n?yor, deyim yerindeyse adam?n spermlerini k?z?n?n surat?na s?çmaya çal???yordu. En sonunda annesinin göt sular?yla kar??m?? adam?n dölleri geldi Ceyda’n?n surat?na. Hepsini yutmaya çal???yordu; ama surat?na dökülen spermler olmu?tu. Onlar? da elleriyle toplayarak a?z?na götürüp afiyetle yuttu. ?imdi annesine bir te?ekkür hediyesi vermek istiyordu. Parmaklar?n? yava?ça am?na soktu.

Parmaklar?yla ustaca masaj yap?yordu. Bir yandan da diliyle klitorisini yal?yor Burcu’yu zevkten ç?ld?rt?yordu. Nerden ö?rendi bu kadar iyi am yalamay? bu k?z diye dü?ündü? Neredeyse Osman kadar iyi yap?yordu bu i?i ve bu kesinlikle büyük bir beceriydi.

Deli gibi bo?almaya ba?lad?. K?z?n?n dili ve parmaklar?n?n marifeti kar??s?nda ç??l?k ç??l??a k?vran?yordu. Bir an ana k?z Osman’a ne kadar müthi? bir manzara sunduklar?n? dü?ündü. Bu dü?ünce onun daha güçlü bo?almas?na sebep oldu. K?z? ise onun alt?nda o bo?ald?kça çölde susuz kalm?? gibi onun am sular?n? içiyor, resmen içini kurutuyordu.

Osman kanepeye oturmu? onlar? izliyordu. En sonunda Burcu aya?a kalkt? ve kap?ya do?ru gitmeye ba?lad?. K?z? ise elleriyle dizlerinin üzerinde takip ediyordu annesini.

Bu ?ekilde salondan ç?k?p haz?rlan?p temizlenmek için Osman’? yaln?z b?rakt?lar.

Bu sefer kap?da belirdiklerinde Ceyda ç?r?lç?plak elleri ve ayaklar? üzerinde t?pk? bir köpek gibi duruyordu. Boynunda bir tasma vard?, onun ucu da Burcu’nun elindeydi. Bu haliyle sanki köpe?ini gezdirmeye ç?karm?? gibi bir hali vard?.

Ceyda uslu bir köpek gibi Osman’a do?ru gelmeye ba?lad?. Osman koltukta gerinmi? onun geli?ini bekliyordu. Beklerken de bir yandan siki büyümeye ba?lam??t?. En sonunda Ceyda iyice yak?na gelince Burcu daha rahat hareket edebilmesi için tasman?n ucunu b?rakt?.

K?z dizlerinin üzerinde do?rulup eline okkal? bir tükürük b?rakt?ktan sonra yava? yava? kaz?k gibi olan o siki s?vazlamaya ba?lad?. Osman ellerini kafas?n?n arkas?nda birle?tirmi? muamelenin keyfinin ç?kar?yordu. K?z bir taraftan da elleriyle ta?aklar?na masaj yap?yordu. Parmaklar? vücudun gizli noktalar?n? uyarmas?n? bilen uzakdo?ulu bir ke?i?in parmaklar? gibi ta?aklar?n? yo?uruyor, her temasta inan?lmaz bir zevk veriyordu. Bu k?z gerçekten ne yapt???n? çok iyi biliyordu! Bu tecrübeyi edinebilmesi için 15 belki de 13 ya??ndan beri sevi?iyor olmal?yd?.

Bu i?i bu kadar iyi yapan bir tek bunun annesini gördüm diye dü?ündü Osman.

– Ayn? anas?n?n k?z? haa!

Gerçekten de Ceyda bu masaj? annesinden ö?renmi?ti. Birlikte farkl? farkl? adamlarla siki?irken annesi ona bir erke?e zevk vermenin en iyi yollar?n? uygulamal? olarak göstermi?ti. Ne de olsa annesi bu konuda bir profesyonel say?l?rd?. Ö?rendi?i bir ba?ka ?ey de erke?in göt deli?ini yalamakt?. Bunu yapmaktan çok fazla zevk alm?yordu asl?nda; ama kar??s?ndakinin ald??? zevki dü?ünmek onu gerçekten azd?r?yordu.

Hem de bu hareket kendini alçat?c? bir ?ey gibi alg?land???ndan onu daha da tahrik ediyordu. Evet, sevi?irken a?a??lanmaktan kesinlikle büyük haz al?yordu!

K?z ta?aklar?n? yalamaya, toplar?n? tek tek a?z?na al?p emmeye ba?lad???nda Osman neredeyse bo?alabilirdi. Bunca postadan sonra bu kadar çabuk bu hale gelmesi k?z?n ustal???n? gösteriyordu. Üstelik daha sikine a?z?n? sürmemi?ti bile. Ta?aklar?n? resmen sömürdükten sonra k?z götüne do?ru diliyle hamle yapt?. Annesi demek bunu da ö?retmi? diye dü?ündü Osman ve k?z?n diledi?ini yapabilmesi için kanepede kayk?ld?.

K?z?n dili ustal?kla götünün çevresinde dolan?yor, hafif hafif içine giriyordu.

– Tam bir orospu yeti?tirmi?sin valla! Dikkat et boynuz kula?? geçmesin haha.

Kendisinden bu ?ekilde bahsedilmesi Ceyda’n?n çok ho?una gitmi?ti. Yapt??? ?eyi çok iyi yapt???n? biliyor ve bunu duymaktan memnun oluyordu. Hem de böyle a?a??lay?c? ?ekilde! Götünü yalamaya dal?p sikini ihmal etmiyor; bir yandan da bo?taki elleriyle sikini ok?uyordu. Elinin alt?ndaki sikin damarlar?n?n atmaya ba?lamas?ndan bo?almak üzere oldu?unu fark etmi?ti.

Hemen do?rulup siki h?zla s?vazlamaya ba?lad?. K?sa süre sonra ilk parti spermler havada bir kavis çizerek iyice yakla?t?rd??? surat?na çarpt?. ?kinci ve üçüncü parti de ayn? ?ekilde surat?na isabet etti. ?imdi saçlar? da dahil olmak üzere bütün surat? Osman’?n döllerine bulanm??t?. Bu haliyle çok seksi gözüktü?ünün fark?ndayd?. Ayr?ca bu kadar dayan?kl? bir adam? 10 dakika gibi bir sürede bo?altabilmek de onun yetene?inin adeta bir kan?t?yd?.

Osman bo?almas? biter bitmez hiç ara vermeden yerinden kalkt? ve Ceyda’y? tuttu?u gibi yere yat?rd?.

?imdi yerde sadece omuzlar? ve kafas? yerde duruyordu, götü havada kalm??t?. S?rt?n? da kanepeye dayam?? destek almas?n? sa?lam??t?. K?z da bu pozisyona hemen al??m?? elleriyle dizlerinin arkas?ndan tutarak bacaklar?n? kendine do?ru çekmi?ti. Osman önce e?ilip k?z?n surat?na okkal? bir tükürük b?rakt? ve k?z?n yutmak için aç?lm?? a?z?na isabet ettirdi. Daha sonra ayn? ?ekilde bir tükürü?ü önünde tabak gibi aç?lm??, sikilmekten k?pk?rm?z? olmu? göt deli?ine b?rakt?. Dibinden e?di?i sikini her zamanki sertli?iyle götüne saplad?. Art?k k?z?n götü al??m??t?, böyle zor bir pozisyonda bile hemencecik sikinin yar?s?n? alm??t?.

Osman’?n alt?nda resmen ikiye katlanm?? bir ?ekilde, ezile ezile sikilmek onun için çok zordu. Ama Osman’?n onu hiç önemsemeyen bu hayvani metodlar? deli ediyordu Ceyda’y?. Hep bu pozisyonda sikilmeyi merak etmi?ti; ama bugüne kadar onu siken herkes bunun için fazla yumu?akt?. Gerçekten de zor bir pozisyondu ve ya?ad??? a?a??lanma hissi olmasa herhalde zevk almas? imkans?zd?. Zaten sürekli ac?dan ba??r?yordu; ama adam bunu hiç önemsemeden her seferinde bedeninin o muazzam gücü ve a??rl???yla sikini sonuna kadar sokuyor, onu öldüresiye beceriyordu.

Durdu?u konum ve adam?n gücü yetmezmi? gibi bir de sürekli yukar? do?ru kalkmaya meyilli siki her gidi? geli?te götünü parçalayacakm?? gibi oluyordu.

Osman bir yandan k?z? vah?ice sikerken bir yandan da surat?na tükürüp duruyordu. Aln?na, saçlar?na, yana??na, ç??l?k atarken aç?lan a?z?na ve hatta gözüne isabet ediyordu bu tükürükler. Bunlardan garip bir zevk duyuyor, her isabetli at??tan sonra sikini daha bir kuvvetli sapl?yordu. 20 dakikan?n sonunda k?z?n kaslar? uyu?mu? olacakt? ki, art?k ç??l?klar? azalm??t?.

Bunun üzerine sikini ç?kar?p biraz yukar? kalkt?ktan sonra tek hamlede köküne kadar saplad?. K?z yine derin bir ç??l?k atm??t?. Bu ho?una gitmi?ti Osman’?n. Bunu k?z?n ç??l?klar? gücünü kaybedene kadar 10-15 kere daha tekrarlad?. Sonra tekrar ayn? temposunda sikmeye devam etti.

Adam onu resmen can?n? ac?tmak için sikiyordu. Onun ç??l?klar?ndan sonra gözündeki zevk p?r?lt?s?ndan belliydi bu. Hayat?nda kimse onu böyle sikmemi?ti. Resmen annesinin gözleri önünde, onay?yla ve hatta “ricas?yla” tecavüze u?ruyordu! Tecavüze u?ramak bundan farkl? olamazd? herhalde.

E?er öyle ise demek ki tecavüze u?ramak onun için acayip tahrik edici bir ?eydi! Bu dü?ünceler ve hislere daha fazla dayanamayarak bo?almaya ba?lad?. Sanki bu günün genel kural?ym?? gibi öncekilerden daha ?iddetli bir orgazm ya??yordu. ?yice daralan götü sanki içine girip ç?kan o muazzam, hatta tanr?sal siki sa?mak istiyor gibiydi. Dü?ününce Ceyda o sikin tanr?sal oldu?una daha çok inanmaya ba?lad?. O sike tap?nmal?; da??t?p parçalamas? için amlar, götler ve a??zlar kurban olarak sunulmal?yd?. Bu fikirlerle iyice uçtu ve daha ?iddetli bo?almaya ba?lad?.

En sonunda daha fazla dayanamayan Osman sikini ç?kararak tepeden surat?na do?ru bo?almaya ba?lad?. Spermleri tükürükleriyle kar???yor, görü?ünü engelliyordu; ama o bunlar? temizlemek için bir harekette bulunmuyordu. Adam i?i bitip de do?rulunca acaba s?rada ne var diye dü?ünecek oldu. Fakat buna f?rsat vermeden onun saçlar?na as?ld? ve neredeyse sürükleyerek banyoya do?ru götürdü. ?imdi onu banyoda dört ayak üzerine dikmi?ti. Durdu?u yerde kafas? klozete çok yak?nd?, kafas?n? az?c?k uzatsa içine girecekti neredeyse. Ne planl?yordu bu sefer acaba adam?

Henüz çok az inmi? olan sikini tükürükleyip biraz s?vazlad?ktan sonra tek seferde k?z?n götüne geçirdi.

Darbesiyle öne do?ru savrulan k?z kafas?n? klozete çarpt?. Dibinden saçlar?na as?l?p kafas?n? hafifçe yukar? kald?rd?. Bu sayede kafas?n? klozete çarpm?yordu; ama her darbede giderek klozete yakla?m??t?. Saçlar?n? b?raksa kafas? klozeti içine girecekti neredeyse. Tam da Osman’?n istedi?i gibi! K?z?n hiç beklemedi?i bir anda saçlar?ndan bast?rarak k?z?n kafas?n? klozetin içine soktu. Oran?n temiz olup olmamas?n?n onun için hiçbir önemi yoktu. Tek dü?ündü?ü ?ey su seviyesi alçak kald??? için surat?n? suya istedi?i kadar sokamamas?yd?. Bu yüzden sifonu çekti.

?imdi k?z?n bütün surat? su içinde kalm??t?. Nefes almakta zorlan?yor, ç?rp?n?yordu. Osman bu konumdayken bile k?z? sertçe sikmeye devam ediyor, bu yüzden de k?z bir yandan bo?ulurken bir yandan da kafas?n? klozetin içinde çarp?p duruyordu. Ayr?ca havas?zl?ktan ç?rp?nmak k?z?n vücudunun gerilmesine, deliklerinin s?k?la?mas?na sebep oluyordu. Bu da Osman’?n zevk denizinde yüzmesine sebep oluyordu: hem sadistçe duygular?n? tatmin ediyor, hem de sikini hoyratça darac?k bir deli?e sokup ç?kar?yordu.

Adam saç?ndan çekip kafas?n? nefes almak için ç?kard???nda soluk solu?ayd?.

Sabah annesi onu bu siki?e haz?rlarken akl?na hiç böyle bir ?ey gelmemi?ti. Adam gördü?ü en vah?i yarat?ktan bile daha vah?iydi. Tam bir hayvand?. S?rf zevk için onun kafas?n? bast?rmaya devam edip onu orada, o pis sular?n içinde bo?abilirdi bile. Tabi bir yandan sikmeye devam ederken… Gerçekten bu kadar rahats?z oluyorsa neden kar?? koymuyordu? Sonuçta bu bir oyundu; kimse gerçekten onu cezaland?rm?yordu. Cevap basitti asl?nda: içindeki mazo?ist yan uyanm??, onu zevkten deliye döndürüyordu. Adam sürekli kafas?n? suya sokup ç?kar?yor; ama art?k daha k?sa suyun alt?nda tutuyordu.

Allahtan böyle yap?yordu, yoksa gerçekten bo?ulabilirdi. Bu psikopatça siki? Ceyda’y? mahvetmi?ti. Bir yandan nefes almaya, hayatta kalmaya çal???rken bir yandan da korkunç bir orgazm ya??yordu. Tabi ki bu da bir öncekinden daha ?iddetli olarak hayat?n?n rekorunu k?rm??t?. Nas?l bir adamd? bu böyle? Ona hayat?n?n orgazmlar?n? ya?atm??, üstelik bunlar? büyük ço?unlukla beyninin içinde ya?atm??t?. Yoksa bu bencil siki?le ba?ka türlü ya?ayamazd? bunlar?. ?ans?na 10 dakika sonra Osman sikini ç?kart?p geri çekildi; bo?alacakt?. Herhalde bu siki? onu da Ceyda kadar heyecanland?rm??t?; yoksa bu kadar erken bo?almaz, bu ?ekilde en az yar?m saat daha sikerdi onu.

K?z klozetin önünde bayg?n vaziyette oturmu? gelecek spermleri bekliyordu. Bo?almaktan ta?aklar?ndaki spermler iyice azalm?? olmas?na ra?men ya?ad??? zevkin etkisiyle tazyikli dört posta geldi k?z?n s?r?ls?klam olmu? saçlar? ve surat?na. K?z s?rt?n? klozete dayamasa yere dü?ecekti herhalde. Bu haliyle acayip seksiydi. Osman ?imdi uzun zamand?r yapmad??? bir ?eyi yapacakt?. Siki biraz indikten sonra i?emeye ba?lad?. K?z ?a??rm??t?; ama tepki verecek hali yoktu. Sidikler k?z?n ba??nda a?a?? dökülüyor surat?ndan gö?üslerine ak?yordu. Döller, klozetin sular? ve idrarla kaplanm?? vücudu parl?yordu.

O kadar halsizdi ki adam?n yapt???na kar?? ç?kamam??t?. E?er hali olsa yerinden kalkar, adam?n üzerine i?emesine izin vermezdi. Yoksa verir miydi? Bu dü?ünceler içerisinde yine bo?almaya ba?lad?. Adam bir yandan üzerine i?erken, o idrar du?unun alt?nda -gelene?i bozmayarak- hayat?n?n en büyük orgazm?ndan ötürü k?vran?yordu. Nas?l bir gündü bu böyle? Üzerinden resmen ordu geçmi? gibiydi. Yerinden k?p?rdamaya hali yoktu. Birisi kald?rsa bile ayaklar? tutmazd? muhtemelen; hem sikilmekten hem de bo?almaktan ötürü.

– Bugünlük bu kadar yeter herhalde.

– Tabi ki hayat?m. A?ifteye hayat?n?n dersini verdin. Sana güvenebilece?imi biliyordum.

– Sen iste her zaman. Bu arada seninle de fazla ilgilenemedim, kusura bakma.

– Ne demek a?k?m i?in vard?.

Birden dudaklar?na yap??t? Burcu. Her zamanki gibi ustaca öpü?üyordu. Hayat?nda gördü?ü en iyi öpü?en kad?nd?. S?cac?k dili a?z?n?n içinde gidece?i yeri bilen bir seyyah misali dola??yor, kendisini onun kar??s?nda bir yeni yetme gibi hissetmesine yol aç?yordu.

Bütün gün boyunca siki?mekten helak olmas?na ra?men bu öpü?meyle birlikte içinde Burcu’yu sikmek için dayan?lmaz bir istek do?du. Bir yandan öpü?meye devam ederken bir yandan da hoyratça memelerini ok?amaya ba?lad?. Daha sonra dayanamay?p o yumu?ac?k, dolgun memelere yumuldu. Öpüyor, yal?yor, ?s?r?yor, uçlar?n? hafif hafif di?liyordu. Burcu da bu s?rada zevkten mest olmu?, Osman’?n saçlar?na yap??m??t?. O saçlar?na as?ld?kça daha vah?ile?iyor, memelerini daha çok ?s?r?yordu.

En sonunda Osman onu banyonun so?uk zeminine yat?rd?.

?lk etapta acayip rahats?z olmu?tu; ama içindeki sikilme iste?inden ötürü hiç umursamad? so?u?u. Osman ?imdi kas?klar?na inmi?, am?n? yal?yordu. Bu adam sevi?irken yapt??? her ?eyi bu kadar iyi yapmak zorunda m? diye dü?ündü. Gerçekten de bugüne kadar am?n?n derinliklerinde gezinen en usta dillerden birisiydi. K?sa süre sonra bo?almaya ba?lad?. Osman ?ap?rt?l? seslerle zevk sular?n? içiyordu. En sonunda kafas?n? kald?r?p, Burcu’nun a?z?na yumuldu. A?z?nda biriktirdi?i am sular?n? onun a?z?na aktard?. Tad? enfesti. Zaten erke?in a?z?ndan kendi am sular?n? içmeye bay?l?rd?.

Daha sonra Osman onunla öpü?meye devam ederken, sabah Ceyda’ya yapt??? gibi, iki parma??n? am?na sokup ç?karmaya ba?lad?. Bir yandan da elini titretiyordu. Bu ?ekilde fazla dayanamad? Burcu ve yine bo?almaya ba?lad?.

Burcu’nun art arda bo?almalar? bitince Osman eline bula?m?? am sular?yla s?vazlad??? sikini am?na sokup ç?karmaya ba?lad?. H?zla gidip gelirken kad?n da bacaklar?n? onun beline dolay?p s?rt?na sar?lm??t?. Onu içinde istiyordu. Özenle uzat?lm?? t?rnaklar?yla Osman’?n s?rt?n? çiziyor, kanat?yordu. Bu ise Osman’? daha vah?ile?tiriyor, darbelerini daha sert ve daha s?k hale getiriyordu.

Zaten kad?n bunu bildi?i için kas?tl? olarak yap?yordu bunu. Bu ?ekilde sikilirken yine orgazm olmaya ba?lad? kad?n. Zevk sular?yla ?slanan sik am?ndan her ç?kt???nda par?ld?yordu.

Ceyda ?a?k?nl?kla izliyordu manzaray?. E?er sikilmekten vücudunun her santimetresi gibi peltele?en beyni yanl?? hat?rlam?yorsa dokuz kez bo?alm?? olmal?yd? bu hayvan herif. Ve hala deli gibi k?z?n?n gözleri önünde annesini sikiyordu. Annesinin içinden ç?km??t? ?imdi adam; ama gözlerindeki h?rs dolu ifadeden i?inin bitmedi?i anla??l?yordu. Bir anda kad?n? yüz üstü çevirdi.

?imdi o dolgun memeleri buz gibi fayanslarla bir olmu?tu. Bacaklar?n? birbirine biti?tirip, am sular?yla kapl? sikini kad?n?n götüne saplad?. Ac?mas?zca sikiyordu. T?pk? daha önce Ceyda’y? sikti?i gibi. Bu görüntüye daha fazla dayanamayan Ceyda adam?n sabah ona yapt??? gibi iki parma??n? am?na sokarak mastürbasyon yapmaya ba?lad?. Bunu görünce Osman;

– Oo senin k?z da doymak bilmiyor. Malesef benden bir tane var güzelim hehe.

Bunu duymak Ceyda’y? tetiklemi?ti; yine bo?al?yordu. Hem de bu sefer ?elale gibi.

Zevk sular? 20 santim öteye, Burcu’nun kafas?n?n üzerine f??k?r?yordu. K?z?n?n am sular?yla y?kan?yordu resmen! Osman bir yandan her zamanki vah?ili?iyle onu sikmeye devam ederken bir yandan saçlar?na as?l?p surat?n? Ceyda’n?n zevk sular?ndan olu?an göle yap??t?rd?. O da becerebildi?i kadar?yla yalay?p yutuyordu bunlar?. Osman tam onun yalad??? yere tükürdü. O tükürü?ü de afiyetle yuttu Burcu. Onun böyle ?eyler yapmas?na bay?l?yordu. Hiç ummad??? bir anda ba?kas? için i?renç olan ?eyleri çok do?al bir ?ekilde yap?yordu. Her ?eyden daha çok sevdi?i yan? buydu Osman’?n.

O tükürdükçe Burcu yalamaya devam ediyor, manzaradan ötürü her an daha çok zevke gelen Ceyda da üzerine bo?almaya devam ediyordu. Bu garip biçimde götünden sikilirken bo?almaya ba?lad?. ?yice daralm??t? götü ve Osman’?n o muhte?em sikini s?k??t?r?yordu.

Bu bask?ya fazla dayanamayan Osman sikini ç?kar?p tek dizini s?rt?n?n tam ortas?na yaslay?p çömeldi. Bedeninin bütün a??rl??? Burcu’nun üzerine vermi?ti ve bu nefes almas?n? zorla?t?r?yordu. Ç?rp?nmak onu üzerinden atmak istiyordu. Ama bu bo?una bir çaba olurdu.

Ve bunun esas sebebi de gücünün yetmemesi de?il; bu ?ekilde Osman taraf?ndan a?a??lanarak, onun seks kölesi gibi sikilmekten keyif almas?yd?. Keyif almak ne kelime; onu böyle sikmesi için Osman’?n ayaklar?na kapanabilir, ona yalvarabilirdi. En sonunda Osman’?n dölleri tepeden akmaya ba?lad?. Bir k?sm? yana??na gelmi?, bir k?sm? ise Ceyda’n?n am sular?ndan olu?an gölün içine dü?mü?tü. Osman hala üzerine aban?rken am sular?yla kar??an bütün spermleri yalay?p yuttu….


Related Posts


No Comments found


Got a question or an opinion for this article? Share it with us!

Your email address will not be published. Required fields are marked *